TSS-T4-16 64 Titanium Screw set ( For Xray T4'16 )

$100.62

Countersink Head Button Head
3*5mm 2 pcs. 3*4mm 3 pcs.
3*6mm 36 pcs. 3*5mm 2 pcs.
3*8mm 4 pcs. 3*6mm 29 pcs.
3*10mm 5 pcs. 3*8mm 10 pcs.
3*10mm 6  pcs.
3*12mm 2 pcs.
Total: 99